Rekrutacja

                              

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Szkoła bez kompleksów” 

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Samsonowie

Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013

Od 01 września trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1.2. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, zajęcia rozwijające nowe zainteresowania oraz zajęcia doradztwa zawodowego.

Odbiorcami projektu jest grupa 160 uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie.

 

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

BO- Beneficjent Ostateczny uczestnik zajęć rozwijających i wyrównujących w ramach Projektu współfinansowanego z EFS

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

projekcie należy rozumieć przez to projekt realizowany przez Gminę Zagnańsk/Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie pt. „Szkoła bez kompleksów” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

szkole – należy rozumieć przez to Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie prowadzoną przez Gminę Zagnańsk

uczniu - należy rozumieć przez to uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk uczęszczających do Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym),

dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie, do której uczęszcza uczeń,

regulaminie należy rozumieć przez to regulamin rekrutacji uczestników do projektu ”Szkoła bez kompleksów” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

wnioskodawcy - należy rozumieć przez to rodzica lub opiekuna prawnego, uprawnionego do składania wniosku o udział ucznia w projekcie.

§2

Zasady Rekrutacji

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu” Szkoła bez kompleksów” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Podmiotem rekrutującym uczniów jest biuro realizacji projektu zlokalizowane w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II, 26-050 Zagnańsk, Samsonów 24. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację jest Koordynator Projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie.

Projekt zakłada równość płci w dostępie do oferowanych form zajęć.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie wg zasad przyjętych w regulaminie.

W szkole zostaną utworzone grupy liczące 7-14 uczniów. Do projektu zostanie zakwalifikowanych około 160 uczniów. Wybrani uczniowie przydzieleni zostaną zgodnie z regulaminem rekrutacji do odpowiedniej grupy.

Komisja rekrutacyjna będzie składała się z następujących osób: Koordynator Projektu, Dyrektor szkoły oraz odpowiedni nauczyciele z poszczególnych przedmiotów.

Komisja rekrutacyjna przy wyborze będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • predyspozycje w danej dziedzinie,
 • dobre wyniki w nauce,
 • niska średnia ocen z przedmiotów, z których będą prowadzone zajęcia w ramach projektu,
 • zaobserwowane uzdolnienia dzieci,
 • niski dochód na członka w rodzinie,
 • zgłoszenia wychowawców klas

O przyjęciu do danej grupy zdecyduje niski dochód oraz predyspozycje w danej dziedzinie.

Komisja Rekrutacyjna, o której mowa w §4 pkt. 1 sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych grupach, a także listę uczniów rezerwowych.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, rekrutacja będzie prowadzona do momentu rozpoczęcia zajęć.

Listę osób zakwalifikowanych do projektu będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: na tablicach informacyjnych w szkole oraz będą dostępne w Biurze Projektu

(sekretariat) przed terminem rozpoczęcia zajęć.

§3

Ankieta Rekrutacyjna i Deklaracja

Ankieta zgłoszeniowa do Projektu jest dostępna w sekretariacie szkoły, i wychowawcy oraz na stronie internetowej szkoły.

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze projektu (sekretariat).

Do Ankiety zgłoszeniowej należy dołączyć:

deklarację rodzica zobowiązującą do uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zgodę, w którym Beneficjent Ostateczny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację regulaminu uczestnictwa (w jednym druku)

§5

Reklamacja/skargi dotyczące rekrutacji

Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy uczestników danej szkoły.

Reklamacje i/lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, którego ucznia dotyczy skarga, jak również opis podstaw reklamacji i/lub skargi.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatora Projektu przy współudziale dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Beneficjent Ostateczny zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Każdy wnioskodawca składając wniosek, akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 3. Zakwalifikowani uczniowie zobowiązują się do uczestnictwa w projekcie zgodnie z harmonogramem zajęć. Uczestnicy będą uzupełniać wiedzę z danego przedmiotu wykorzystując materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach realizacji projektu.
 4. Udział w programie jest bezpłatny.
 5. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez ucznia z realizacji udziału w programie wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym koordynatora programu.
 6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety zgłoszeniowej do uczestników, rodziców, opiekunów uczniów z uwzględnieniem zasady równości płci. Odbędzie się ona po co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym z członkami społeczności szkolnej. W rekrutacji będą uczestniczyli wychowawcy klas, do których rodzice, opiekunowie będą przekazywali ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem uczniów
 7. Uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o terminie rekrutacji i ich wynikach.
 8. Rekrutacja jest jednorazowa (dla wszystkich realizowanych zadań), zgodna z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu.
 9. Przewiduje się rekrutację uzupełniającą w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych (np. choroba) uczeń rezygnuje, a na jego miejsce może zostać przyjęty inny spełniający kryteria.

Procedura rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych zadań będzie obejmowała:

Zadanie 1 – „Zajęcia wyrównawcze” (zajęcia humanistyczne – j. polski kl. V SP, zajęcia humanistyczne – j. polski kl. II gimnazjum, zajęcia przyrodnicze kl. III gimnazjum, zajęcia matematyczne kl. III gimnazjum, zajęcia matematyczne kl. III gimnazjum):

 • wychowawcy klas z pedagogiem szkolnym wskażą uczniów z w nauce
 • wypełniona własnoręcznie deklaracje uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu

Zadanie 2 - „Zajęcia dodatkowe” (Akademia młodego ekonomisty kl. I-III SP, Ekonomia kierunkowskazem przedsiębiorczości kl. IV-VI SP, Mała ekonomia kl. I-II gimnazjum, Ekonomia dla Gimnazjalisty kl. III gimnazjum, Zajęcia humanistyczne kl. VI SP, Zajęcia humanistyczne kl. III gimnazjum):

 • wychowawcy klas wskażą uczniów uzdolnionych pragnących rozwijać talenty,
 • wypełniona własnoręcznie deklaracja uczestnictwa

Zadanie 3 – „Zajęcia rozwijające nowe zainteresowania” (j. rosyjski, koło teatralne, rękodzieło):

 • wychowawcy klas wskażą dzieci uzdolnione wymagające rozwoju talentów
 • wypełniona własnoręcznie deklaracja uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu;

Zadanie 4- „Doradztwo zawodowe”

 • wychowawcy klas z pedagogiem szkolnym wskażą uczniów zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego
 • wypełniona własnoręcznie deklaracja uczestnictwa – załącznik 1 do Regulaminu;