Dni wolne

Zarządzenie Nr 02/2019

Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola

im. Jana Pawła II

w  Samsonowie

z dnia 12 września 2019r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.   z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002  r. (Dz. U. z 2002 r.  Nr. 46 poz. 432 ze zmianami). zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym

2019/2020 w dniach:

2,3 stycznia 2020

21,22,23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

29,30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020

§  2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich

rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2019 r. o ustalonych terminach dni wolnych  oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice  zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.